Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ver -Sino, gevestigd te Haren. Handelend onder de naam Dipaliya Shea butter.

www.dipaliyasheabutter.org
Adres: Boskamp 14
Postcode: 9753 KH
Plaats: Haren
E-mailadres: dipaliyasheabutter@hotmail.com

KvK-nummer:  65989600
BTW-nummer: NL151890833B02

 

 1. Algemeen/ Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ver-Sino. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Dipaliya Shea butter.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling  of door het accepteren van een aanbieding geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Ver-Sino. De overige voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.

1.4 Ver-Sino behoud het recht om te alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.

1.5  Ver-Sino is gerechtigd voor de uitvoering van bestellingen tussenpersonen en andere derden in te schakelen, deze voorwaarden blijven dan van toepassing.

 

 1. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen Ver-Sino en een klant komt tot stand  nadat uw bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via het opgegeven emailadres.

2.2 Ver-Sino is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ver-Sino dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

 1. Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen gelden eenmalig en zijn zonder schriftelijke toestemming niet voor nabestellingen.

 

3.3 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.3 Ver-Sino is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.

3.4 Ver-Sino is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.5 Kortingsbonnen en speciale actie producten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten en diensten dan die welke op de kortingsbonnen of met de acties zijn aangegeven.

 

 1. Prijzen

4.1 De prijzen van de producten en diensten van  Ver-Sino zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 • De koopprijs is de geldende prijs op de dag van levering.

4.4 Ver-Sino is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid. Ver-Sino zal prijzen zeker wijzigen indien wettelijke voorschriften, recepturen, kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortimentssamenstelling of andere zaken daartoe reden geven.

4.5 Indien de klant zich niet in Nederland bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

 

 1. Betaling

5.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van Ver-Sino.

5.2 Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Ver-Sino gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

 

 1. Levering en levertijden
  • Levering vindt plaats op het moment dat de producten of het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. Hierna gaat het risico van de producten of het product op u over.
  • Levering zal plaatsvinden indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
  • Ver-Sino zal zich inspannen om de goederen binnen de opgegeven levertijd te leveren.
  • De opgegeven levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Indien de indicatieve levertijden worden overschreden geeft dit geen recht op een schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden, of van de bestelling af te zien.
  • Indien de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat u de overeenkomst in stand laat, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren mits:

 1. Er eerst contact is opgenomen met Ver-Sino. Uw klacht dient schriftelijk binnen 7 dagen na levering van de goederen bij Ver-Sino te zijn ingediend. U dient dit te doen onder vermelding van besteldata, factuur- en verzendnummers.
 2. De producten ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking zitten.
 3. De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket- en deze kosten en dit risico hierbij door klant worden aanvaard totdat Ver-Sino het pakket in ontvangst heeft genomen.

7.2 Met inachtneming van het geen is bepaald in artikel 7.1,  indien Ver-Sino vaststelt dat het geleverde inderdaad niet aan de gebruikelijke eisen en normen voldoet, zal naar keuze van Ver-Sino binnen 14 dagen het bedrag aan u worden terug betaald (mits door u betaald) of in producten worden vergoed.

 

7.3 Ver-Sino behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en is zij gerechtigd kosten in rekening te brengen.

 

 1. Overmacht

8.1 Ver-Sino is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ver-Sino alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Ver-Sino behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ver-Sino gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Ver-Sino is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door u, en/of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag en/of gebrekkige onderhoud door u van de geleverde producten.

9.2 Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van computers, telefoon, het internet of een ander communicatiemiddel tussen u en Ver-Sino of tussen Ver-Sino en derden, zijn wij niet aansprakelijk, behalve voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ver-Sino.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  • U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op Ver-Sino en de door Ver-Sino geleverde producten en diensten te respecteren.
  • Ver-Sino kan niet garanderen dat de aan u geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.

 

 1. Reclameren

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ver-Sino) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Ver-Sino. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7  werkdagen na levering aan Ver-Sino per mail te worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat Ver-Sino het pakket in ontvangst heeft genomen.

11.3 Indien blijkt dat de producten na onderzoek door Ver-Sino niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

 1. Niet nakomen
  • Indien u enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Ver-Sino het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien u uw verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Alle verdere toekomende rechten van Ver-Sino blijven hierbij onaangetast.
  • In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft Ver-Sino het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Alle verdere toekomende rechten van Ver-Sino blijven hierbij onaangetast.

 

 1. Gegevensbeheer

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij Ver-Sino, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ver-Sino. Ver-Sino houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacybeleid.

12.2 Ver-Sino respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.3 Ver-Sino kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten en diensten van Dypaliya Shea butter. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk bij Ver-Sino melden.

 

 1. Diversen
  • Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door Ver-Sino vast te stellen vergelijkbare bepaling.
  • De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
  • Indien Ver-Sino gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan Ver-Sino nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden eisen. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Ver-Sino deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op elke bestelling, aanbieding en overeenkomst met Ver-Sino is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 1. Depot
 2. De voorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
 3. Ver-Sino heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen.
 4. Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is telkens de laatst gedeponeerde versie van toepassing.